Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η επωνυμία του σωματείου είναι «Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας, ο Ωρίων» με διακριτική ονομασία «Ωρίων». Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Πάτρα, Εργαστήριο Αστρονομίας Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός του σωματείου είναι: H διάδοση και εκλαΐκευση των αστρονομικών γνώσεων, ώστε αυτές να γίνουν προσιτές και στους ερασιτέχνες αστρονόμους, η πρακτική εφαρμογή αυτών με παρατηρήσεις, πειράματα κ.α. , η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας του διαστημικού χώρου, η μελέτη και η έρευνα των σχετικών με την αστρονομία τοπικών στοιχείων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η εν γένει προαγωγή της επιστήμης της αστρονομίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί από το σωματείο:

  1. Με την οργάνωση διαλέξεων και εκλαϊκευμένων μαθημάτων.
  2. Με εξάσκηση παρατηρητών για την εκτέλεση παρατηρήσεων.
  3. Με έκδοση εντύπων, μελετών και δημοσίευση σχετικών άρθρων στον τύπο.
  4. Με οργάνωση βιβλιοθήκης με βιβλία αστρονομίας καθώς και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με αστρονομικό περιεχόμενο.
  5. Με επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους, φορείς και επιστημονικά ιδρύματα με συναφείς σκοπούς.
  6. Με οργάνωση συνεδρίων και συνάξεων όπου θα ανακοινώνονται επιστημονικές μελέτες και θα ανταλλάσσονται γνώσεις σχετικές με την αστρονομία.
  7. Με οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, εκθέσεων.
  8. Με χρησιμοποίηση προηγμένης τεχνολογίας (ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτύου)

 

Β. ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο
Μέλη της γίνονται φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται και ασχολούνται ενεργά με την αστρονομία. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, μη τακτικά, αντεπιστέλλοντα, αρωγά και επίτιμα.
Α) Τακτικά μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια.
Β) Μη τακτικά μέλη είναι πρόσωπα, όπως της παραπάνω κατηγορίας (Α), που όμως δεν συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σωματείου.
Γ) Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής μόλις εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία των τακτικών μελών.
Δ) Αρωγά μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συντάσσονται με τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν με ηθική, υλική και άλλη βοήθεια.
Ε) Επίτιμα μέλη του σωματείου ανακηρύσσονται μετά από πρόταση πέντε (5) τακτικών μελών και με σχετική απόφαση του ΔΣ λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα τα οποία ενισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο το σωματείο για την υλοποίηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαίωμα εκλογής στα όργανα που διοικούν το σωματείο έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη υπόκεινται σε εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής και ετήσια συνδρομή που καθορίζονται κάθε φορά απ’ το ΔΣ του σωματείου και εγκρίνονται απ’ τη ΓΣ. Για την εισδοχή νέου μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το σωματείο με ταυτόχρονη δήλωσή του περί αποδοχής των σκοπών και αρχών του. Το ΔΣ υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση σ’ επόμενη συνεδρίασή του και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψή της. Το ΔΣ εφόσον εγκρίνει την είσοδο του ενδιαφερομένου στο σωματείο αποφασίζει και για την ιδιότητά του, ως τακτικού, μη τακτικού, αντεπιστέλλοντος, αρωγού ή επιτίμου μέλους. Το ΔΣ ανά εξάμηνο ή και νωρίτερα συνεδριάζει και αποφασίζει για την αξιολόγηση και εγγραφή νέων τακτικών μελών καθώς και τη μετάταξη παλαιοτέρων μελών από τη μία απ’ τις παραπάνω κατηγορίες σε άλλη, μ’ αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και εργασίες του σωματείου και έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις τόσο προς το ΔΣ όσο και προς τη ΓΣ. Διαγραφή μέλους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνον ύστερα από απόφαση της ΓΣ του σωματείου. Αιτία διαγραφής αποτελούν ένας ή περισσότεροι απ’ τους παρακάτω λόγους: α) Καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδρομής πέρα από ένα έτος, β) Διενέργεια πράξεων ή παραλείψεις σε βάρος των συμφερόντων και των σκοπών του σωματείου, γ) Επανειλημμένη παράβαση των όρων του παρόντος. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει οποτεδήποτε απ’ το σωματείο με αντίστοιχη έγγραφη δήλωσή του προς το ΔΣ του σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου αποκλείεται να διαγραφούν απ’ αυτό έστω και αν δεν συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτό, παρά μόνον εάν παραιτηθούν ή παυθούν λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Γ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Τα όργανα του σωματείου είναι τρία: α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ). Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται απ’ τη ΓΣ όπως ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Η ΓΣ συγκροτείται απ’ τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη και συνέρχεται δύο (2) φορές το χρόνο υποχρεωτικά σε τακτική σύνοδο και συγκεκριμένα τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνου. Έκτακτη σύνοδος της ΓΣ είναι δυνατή οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο απ’ το ΔΣ ή ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το ΔΣ. Τα μέλη του σωματείου ειδοποιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα αν πρόκειται για τακτική συνέλευση ή επτά (7) αν πρόκειται για έκτακτη. Η ΓΣ είναι σε απαρτία όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός (1/2 + 1) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική ή Έκτακτη ΓΣ επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση εντός επτά (7) ημερών, δηλαδή την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου που καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις μέσα στις οποίες θα πρέπει να εκτυλίσσονται οι δραστηριότητες του σωματείου. Η ΓΣ ως ανώτατο όργανο έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των άλλων οργάνων του σωματείου. Ειδικότερα η ΓΣ έχει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Εγκρίνει τα πεπραγμένα του ΔΣ, τον απολογισμό του απερχομένου έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, β) Εκλέγει πενταμελές ΔΣ με δύο αναπληρωματικά μέλη και τριμελή ΕΕ με ένα αναπληρωματικό μέλος. γ) Αποφασίζει για ενδεχόμενη αλλαγή της έδρας του σωματείου. Κατά τις αρχαιρεσίες, σε περίπτωση ισοψηφιών, γίνεται κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών (1/2 + 1). Ειδική πλειοψηφία απαιτείται μόνο για εκείνα τα θέματα για τα οποία γίνεται ρητά σχετική αναφορά στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Το ΔΣ συγκροτείται από πέντε (5) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά που εκλέγονται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμούς. Στην πρώτη του συνεδρίαση και το αργότερο σε επτά (7) ημέρες απ’ την εκλογή του, το ΔΣ εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται μόνο μ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το ΔΣ ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τα μέλη του. Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα και σ’ έκτακτη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Τα μέλη του ΔΣ καλούνται στις συνεδριάσεις μετά από έγγραφη ή προφορική πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ προσκαλούνται οι εκάστοτε Πρόεδροι της Ελεγκτικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου, των οποίων η άποψη έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ζητείται πάντοτε. Αν κάποιο μέλος του ΔΣ παραιτηθεί, πεθάνει ή απαλλαγεί των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια
της θητείας, αντικαθίσταται για το χρόνο που απομένει, μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, απ’ το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Απαλλαγή ενός μέλους απ’ τα καθήκοντά του επέρχεται αυτοδίκαια σε περίπτωση τριών (3) συνεχών αδικαιολόγητων απουσιών απ’ τις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Το ΔΣ έχει τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση, διαχείριση και εν γένει προώθηση των υποθέσεων του σωματείου. Ειδικότερα το ΔΣ έχει μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει τον απολογισμό του απερχομένου έτους και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, β) Προκαλεί τη σύσταση ερευνητικών επιτροπών κατά την κρίση του και τις ανάγκες του σωματίου, των οποίων την οργάνωση, συγκρότηση και το έργο αναθέτει στη διακριτική ευχέρεια προϊσταμένων τους (Αντιπροέδρων Β’), που το ΔΣ τοποθετεί σε κάθε μία μ’ απόφασή του. Προϊστάμενοι των παραπάνω επιτροπών (Αντιπρόεδροι Β΄) είναι πάντα τακτικά μέλη του σωματείου, αποκλειόμενων όμως των μελών του ΔΣ, το οποίο αποφασίζει για την εκλογή τους. Τα υπόλοιπα μέλη των ερευνητικών επιτροπών απαρτίζονται από πρόσωπα που για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και την επιλογή τους αποφασίζουν ομόφωνα οι προϊστάμενοι (Αντιπρόεδροι Β΄). γ) Τα μέλη του ΔΣ από κοινού με τους προϊσταμένους των ερευνητικών επιτροπών (Αντιπροέδρους Β΄) απαρτίζουν την επιτροπή αξιολόγησης του έργου των επιτροπών, δ) Το ΔΣ επίσης αποφασίζει για τη πρόσληψη και τους όρους πρόσληψης και απασχόλησης (ωράριο, αποδοχές κ.λ.π.) επαγγελματικών στελεχών και του απαραίτητου προσωπικού του σωματείου. ε) Το ΔΣ είναι μόνο αρμόδιο και δύναται να συντάξει τον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου. στ) Τέλος διορίζει, αν κρίνει αναγκαίο, ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο διευθυντή καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής και γενικότερα ενώπιον κάθε τρίτου προσώπου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και συνυπογράφει με τα παρόντα μέλη του ΔΣ τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ. Ο Πρόεδρος επίσης υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα έκτακτη ΓΣ, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τρία (3) μέλη του ΔΣ, είτε από δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη του σωματείου. Όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει σ’ όλα του τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο Γραμματέας φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ. Τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο στην επόμενη κάθε φορά συνεδρίαση του ΔΣ και τα διαβιβάζει κατόπιν σε όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο Ταμίας τηρεί τα οικονομικά βιβλία του σωματείου και διενεργεί αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου και καταθέσεις σ’ αυτούς με γενική ή ειδική απόφαση του ΔΣ. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του σωματείου. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του το μέλος του ΔΣ, που ορίζεται με σχετική απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) είναι τριμελής και ως αρμοδιότητα έχει τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου και την υποβολή στην τακτική ΓΣ έκθεσης για: α) Την οικονομική κατάσταση του σωματείου και β) Την ταμειακή διαχείριση του ΔΣ στη διάρκεια του απερχόμενου έτους.

 

Δ. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πόροι του σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, β) Έσοδα από τις κάθε είδους δραστηριότητες του σωματείου, γ) Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου απ’ την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα το εξωτερικό, δ) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό και ε) Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στο σωματείο σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Περιουσιακά στοιχεία του σωματείου μπορεί να είναι κινητά ή ακίνητα πράγματα που περιέρχονται στην κυριότητά του. Το σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικό και η περιουσία του δεν μπορεί να διατεθεί για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για σκοπούς πέρα απ’ αυτούς που προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η κινητή και ακίνητη περιουσία του διατίθεται σε επιστημονικό φορέα με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης.

 

Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου μπορούν ν’ αποφασισθούν μόνο από τη ΓΣ. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Η πρώτη ΓΣ των μελών του σωματείου θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών για την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο των σωματείων. Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Ελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή αυτή θα γίνει μετά τη λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης του σωματείου. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα, αφού διαβάστηκε καθαρά ώστε ν’ ακουστεί απ’ όλους και αφού εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του απ’ όλους, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Πάτρα, 21.3.2001

Τα ιδρυτικά μέλη

Ονοματεπώνυμο
1. Αντωνακόπουλος Γρηγόριος
2. Γεωργούσης Αντώνιος
3. Γιαννακόπουλος Νίκος
4. Γουργουλιάτος Ανδρέας
5. Γουργουλιάτος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος
6. Δήμας Στυλιανός
7. Ζάννας Ζήσης
8. Ζαφειρόπουλος Βασίλειος
9. Ζαχαράκης Νικόλαος
10. Καμπούρης Αναστάσιος
11. Καφέζας Χρήστος
12. Καψωμένου Χρυσούλα
13. Κοκκότης Βασίλειος
14. Κουλουρίδης Ηλίας
15. Μαντάς Γεώργιος
16. Μέρμιγκας Αθανάσιος
17. Μουρτάς Δημήτριος
18. Νινιός Κωνσταντίνος
19. Παναγιώτου Παναγιώτης
20. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
21. Παπαλάμπρου Ανδρέας
22. Πλακίδας Κωνσταντίνος
23. Σειντάνης Μιχαήλ
24. Σταυλώτης Χαράλαμπος
25. Σταφυλάρης Ανδρέας
26. Στεφανόπουλος Κυριάκος
27. Τζεβελέκος Παναγιώτης
28. Τσέλος Γεώργιος
30. Τσιμτσίμης Γεώργιος
31. Τσούλος Νικόλαος
32. Φλογαίτη Αικατερίνη
33. Φωλήνας Κωνσταντίνος
34. Χαμακιώτης Ανδρέας
35. Χαμακιώτης Χρήστος